Rodzaje i modele outsourcingu

Outsourcing oferuje szanse zastosowania jego strategicznych wariantów i jego terminu można używać dla określenia wielu modeli i rodzajów różniących się od siebie, z których każdy ma inne wymogi wyznaczające optymalne rozwiązania. W literaturze przedmiotu wyróżnia się takie modele jak:

Outsourcing procesów biznesowych (BPO) oznacza przekazywanie wyspecjalizowanej firmie, posiadające odpowiedni potencjał technologiczny, finansowy i kadrowy całości zadań związanych z realizacją funkcji operacyjnych, niezbędnych do realizacji procesu biznesowego. Jest to pełny outsourcing, w którym zleceniodawca zachowuję pełną kontrolę nad produktem, marką, prowadzi marketing oraz dysponuje niezbędnymi koncesjami i licencjami. Outsourcing dotyczy wszelkich procesów realizowanych w tle transakcji, zawieranych pomiędzy klientem a daną organizacją.

Outsourcing w przetwarzaniu i zarządzaniu informacją to przyjmowanie, przekazywanie, magazynowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji pisemnej, elektronicznej czy ustnej. W tym celu tworzony jest system dystrybucji i udostępniania informacji przetworzonej w sposób zapewniający niezwłoczny dostęp dla osób uprawnionych.

Outsourcing Customer Relationship Management (CRM), co stanowi zarządzanie relacjami w imieniu zleceniodawcy z jego klientami. Pozwala również kształtować i utrzymywać relacje, obejmować i utrzymywać w imieniu organizacji kontaktu z klientem już korzystającym jak i przyszłym.

Outsourcing IT, gdzie zleca się wdrożenie IT obsługi nowoczesnych technologii, co pozwalana na wykorzystanie gotowego oprogramowania, sprzętu oraz dostępność profesjonalistów. Pozwala to zoptymalizować koszty i zmniejsza ryzyko awarii systemu.

Outsourcing funkcji kadrowych, gdzie usługodawca przejmuje administrację funkcji kadrowych, rekrutację, marketing personalny, organizację szkoleń, przez co ponosi odpowiedzialność za obsługę prawną pracowników.

Leasing pracowniczy, gdy okresowo zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników. W takim przypadku odbywa się to na zasadzie oddelegowania pracownika do pracy na danym stanowisku na rzecz klienta. 

Ponadto inne rodzaje outsourcingu stosowane obecnie w przedsiębiorstwach to:

Outsourcing usług, gdzie zaangażowanie i staranny dobór wyspecjalizowanych dostawców zewnętrznych pozwala organizacji na nowo zdefiniować działalność, skupić się na niej oraz ożywić dzięki kompetencjom i doświadczeniu wykonawcy usług. Firma dzięki odpowiedniemu podejściu może odnieść korzyści na poziomie strategicznym i skupić bardziej swoją uwagę na tym, co robi najlepiej i co wpływa na jej przewagę konkurencyjną.

Zlecenie funkcji. Za pomocą tego rodzaju najczęściej zleca się proste usługi pomocnicze tzn. firma przekazuje innej firmie ogniwo swojego łańcucha popytu. Jest to rozwiązanie krótkoterminowe i często wybierane z konieczności uporania się z problemem.

Insourcing jest to alternatywny sposób zapewnienia wzrostu wydajności poprzez udoskonalenie działalności jednej dziedziny i wykonywaniu jej na rzecz innych przedsiębiorstw. W ten sposób można przy niskich kosztach jednostkowych podnosić kwalifikacje i wykorzystać majątek firmy.

Co-sourcing, gdzie wzajemne oddziaływanie odbiorcy usług i dostawcy jest ściślejsze niż w zwykłym outsourcingu, ponieważ oznacza, że firma podstawowa deleguje swoich menadżerów lub personel do obsługi zlecenia, jednak nie może sobie pozwolić na ich utratę ze względu na ich specyficzną wiedzę. Co-sourcing oznacza, że obie strony są odpowiedzialne za realizację zadania.

Udział w korzyściach - długoterminowy związek dwóch stron, które dokonują inwestycji i uczestniczą w korzyściach według uzgodnionej wcześniej formuły.  W tym przypadku obie strony ponoszą ryzyko i winy się dzielić korzyściami.

Dwa ostatnie rodzaje outsourcingu to dość nowe formy i wciąż zmienia się ich sposób funkcjonowania.

Są to rozwiązania dotyczące istotnych sfer organizacji, do których należą strategia przedsiębiorstwa oraz wiedza decydentów na temat zarządzania strategicznego i wprowadzania zmian. Outsourcing został przedstawiony, jako narzędzie zarządzania, restrukturyzacji i obniżenia kosztów poprzez przedstawienie różnych jego modeli.